Aigiri Nandini Mahisashurmardini strotam - Varsha Dwivedi Lyrics

Aigiri Nandini Mahisashurmardini strotam - Varsha Dwivedi Lyrics

Aigiri Nandini Mahisashurmardini strotam - Varsha Dwivedi Lyrics
Singer Varsha Dwivedi
Music pankaj thakur & Ankit Birha

।। अथ श्री महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम ।।

अयि गिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते |
गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनिवासिनी विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ||
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १ ||

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते |
त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ||
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणी सिन्धुसुते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||२ ||

अयि जगदम्बमदम्बकदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते |
शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृंगनिजालय मध्यगते ||
मधुमधुरे मधुकैटभगन्जिनि कैटभभंजिनि रासरते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||३ ||

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्ड गजाधिपते |
रिपु गजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते ||
निजभुज दण्ड निपतित खण्ड विपतित मुंड भटाधिपते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ४ ||

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते |
चतुरविचारधुरीणमहाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते ||
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदूत कृतान्तमते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ५ ||

अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभय दायकरे |
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शूलकरे ||
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके |
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ||
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते |
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ||
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते |
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ||
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते |
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ||
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते |
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ||
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्गजराजपते |
त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ||
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते |
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ||
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखीसु मुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
ममतु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुतक्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालु-तया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।२१।।


.. Atha śrī mahiṣāsuramardini stōtrama..


Ayi giri nandinī nanditamēdini viśvavinōdini nandinutē |

girivara vindhyaśirōdhinivāsinī viṣṇuvilāsini jiṣṇunutē ||

bhagavati hē śitikaṇṭhakuṭumbini bhūrikuṭumbini bhūrikr̥tē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē || 1 ||


suravaravarṣiṇi durdharadharṣiṇi durmukhamarṣiṇi harṣaratē |

tribhuvanapōṣiṇi śaṅkaratōṣiṇi kilbiṣamōṣiṇi ghōṣaratē ||

danujanirōṣiṇi ditisutarōṣiṇi durmadaśōṣiṇī sindhusutē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē ||2 ||


ayi jagadambamadambakadamba vanapriyavāsini hāsaratē |

śikhariśirōmaṇi tuṅgahimālaya śr̥ṅganijālaya madhyagatē ||

madhumadhurē madhukaiṭabhaganjini kaiṭabhabhan̄jini rāsaratē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē ||3 ||


ayi śatakhaṇḍa vikhaṇḍitaruṇḍa vituṇḍitaśuṇḍa gajādhipatē |

ripu gajagaṇḍa vidāraṇacaṇḍa parākrama śuṇḍa mr̥gādhipatē ||

nijabhuja daṇḍa nipatita khaṇḍa vipatita muṇḍa bhaṭādhipatē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē || 4 ||


ayi raṇadurmada śatruvadhōdita durdharanirjara śaktibhr̥tē |

caturavicāradhurīṇamahāśiva dūtakr̥ta prathamādhipatē ||

duritadurīha durāśayadurmati dānavadūta kr̥tāntamatē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē || 5 ||


ayi śaraṇāgata vairivadhūvara vīravarābhaya dāyakarē |

tribhuvanamastaka śulavirōdhi śirō̕dhikr̥tāmala śūlakarē ||

dumidumitāmara dhundubhinādamahōmukharīkr̥ta diṅmakarē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 6.


Ayi nijahuṅkr̥ti mātranirākr̥ta dhūmravilōcana dhūmraśatē

samaraviśōṣita śōṇitabīja samudbhavaśōṇita bījalatē.

Śivaśivaśumbha niśumbhamahāhava tarpitabhūta piśācaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 7.


Dhanuranuṣaṅga raṇakṣaṇasaṅga parisphuradaṅga naṭatkaṭakē |

kanakapiśaṅga pr̥ṣatkaniṣaṅga rasadbhaṭaśr̥ṅga hatābaṭukē ||

kr̥tacaturaṅga balakṣitiraṅga ghaṭadbahuraṅga raṭadbaṭukē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 8.


Suralalanā tatathēyi tathēyi kr̥tābhinayōdara nr̥tyaratē |

kr̥ta kukuthaḥ kukuthō gaḍadādikatāla kutūhala gānaratē ||

dhudhukuṭa dhukkuṭa dhindhimita dhvani dhīra mr̥daṅga ninādaratē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 9.


Jaya jaya japya jayējayaśabda parastuti tatparaviśvanutē |

jhaṇajhaṇajhiñjhimi jhiṅkr̥ta nūpuraśiñjitamōhita bhūtapatē ||

naṭita naṭārdha naṭī naṭa nāyaka nāṭitanāṭya sugānaratē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 10.


Ayi sumanaḥsumanaḥsumanaḥ sumanaḥsumanōharakāntiyutē |

śritarajanī rajanīrajanī rajanīrajanī karavaktravr̥tē ||

sunayanavibhramara bhramarabhramara bhramarabhramarādhipatē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 11.


Sahitamahāhava mallamatallika mallitarallaka mallaratē |

viracitavallika pallikamallika jhillikabhillika vargavr̥tē ||

śitakr̥taphulla samullasitāruṇa tallajapallava sallalitē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 12.


Aviralagaṇḍa galanmadamēdura mattamataṅgajarājapatē |

tribhuvanabhūṣaṇa bhūtakalānidhi rūpapayōnidhi rājasutē ||

ayi sudatījana lālasamānasa mōhana manmatharājasutē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 13.


Kamaladalāmala kōmalakānti kalākalitāmala bhālalatē |

sakalavilāsa kalānilayakrama kēlicalatkala hansakulē ||

alikulasaṅkula kuvalayamaṇḍala maulimiladbakulālikulē |

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 14.


Karamuralīrava vījitakūjita lajjitakōkila mañjumatē

militapulinda manōharaguñjita rañjitaśaila nikuñjagatē

nijagaṇabhūta mahāśabarīgaṇa sadguṇasambhr̥ta kēlitalē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 15.


Kaṭitaṭapīta dukūlavicitra mayukhatiraskr̥ta candrarucē

praṇatasurāsura maulimaṇisphura danśulasannakha candrarucē

jitakanakācala maulimadōrjita nirbharakuñjara kumbhakucē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 16.


Vijitasahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutē

kr̥tasuratāraka saṅgaratāraka saṅgaratāraka sūnusutē

surathasamādhi samānasamādhi samādhisamādhi sujātaratē.

Jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 17.


Padakamalaṁ karuṇānilayē varivasyati yō̕nudinaṁ suśivē

ayi kamalē kamalānilayē kamalānilayaḥ sa kathaṁ na bhavēt.

Tava padamēva parampadamityanuśīlayatō mama kiṁ na śivē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 18.


Kanakalasatkalasindhujalairanuṣiñcati tēguṇaraṅgabhuvam

bhajati sa kiṁ na śacīkucakumbhataṭīparirambhasukhānubhavam.

Tava caraṇaṁ śaraṇaṁ karavāṇi natāmaravāṇi nivāsi śivam

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 19.


Tava vimalēndukulaṁ vadanēndumalaṁ sakalaṁ nanukūlayatē

kimu puruhūtapurīndu mukhīsu mukhībhirasau vimukhīkriyatē.

Mamatu mataṁ śivanāmadhanē bhavatī kr̥payā kimutakriyatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē. 20.


Ayi mayi dīna dayālu-tayā kr̥payaiva tvayā bhavitavyamumē

ayi jagatō jananī kr̥payāsi yathāsi tathānumitāsiratē.

Yaducitamatra bhavatyurarīkurutādurutāpamapākurutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē..21.


Shiv Tandav Stotram | शिवतांडव स्तोत्रम

Duniya Chale Na Shree Ram Ke Bina

Santa re mukh per barse noor

Bhar De Mayro Saawariya, Nani Bai Ko

एक टिप्पणी भेजें

please do not enter any spam link in the comment box